วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนะนำตัวเองก่อนครับ

นายวีระพงษ์  สวยสม
กระผมนายวีระพงค์ สวยสม ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด มีหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมๆแล้วประมาณได้ดังนี้ครับ

งานของนักสัตวบาล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.งานด้านการจัดการ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน การบริหาร การจัดการฟาร์ม โรงฆ่าและตัดแต่งซากสัตว์ และศูนย์รวมน้ำนม เป็นต้น

2.งานด้านอาหารสัตว์ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน พืชอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์ งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการจัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

3.งานด้านการปรับปรุงพันธฺุ์สัตว์ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคัดพันธุ์ การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์สัตว์ การประกวดสัตว์ และการรับรองตามลักษณะพันธฺุ์สัตว์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น