วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เจ้าพนักงานสัตวบาลของอำเภอป่าแดดร่วมต้อนรับจัดสถานที่จอดรถให้ผู้มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 เจ้าพนักงานสัตวบาลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และอีก ๑๗ อำเภอ ร่วมต้อนรับ และจัดสถานที่จอดรถให้ผู้มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 อาหารเช้าก่อนงานจะเริ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการยุทธสาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ปี 2554 อำเภอป่าแดด

บรรยายที่มาที่ไปของโครงการและ บรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์ ฯลฯ จนน้ำลายแห้งเลย

สาธิตการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวเพื่อใช้เลี้ยงโค - กระบือ โดยใช้สารละลายยูเรียผสมกากน้ำตาล ราดฟางข้าว จะทำให้คุณภาพของฟางข้าวเพื่มขึ้น จากเดิมโปรตีน มี 2.16 เปอร์เซ็น เพิ่มขึ้นเป็น 7.02 เปอร์เซ็น ชื่งมีส่วนประกอบและการใช้ ในอัตราส่วน ดังนี้ (ผู้ที่เข้าชมสามารถนำไปไช้ได้นะครับ)
1. ฟางข้าว 100 ก.ก.

2. ปุ๋ยยูเรีย 46 - 0 - 0 1.5 ก.ก.

3. กากน้ำตาล 7.5 ก.ก.

4. นำ 2 ปิ๊บ

5. เครื่องชั่ง

6. บัวรดน้ำ


สาธิตการทำหญ้าหมัก เพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้ให้สัตว์กินในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นฤดูที่หญ้าสดมีค่อนข้างน้อย และไม่เพียงพอต่อสัตว์เลี้ยง

สาธิตการทำอาหารสัตว์ ด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและทางการเกษตร งานนี้เราใช้วัตถุดิบเป็นต้นกล้วยครับ หาได้ไม่ยากครับตามข้างรั้วหรือหลังบ้านมีเยอะแยะไปเกษตรกรทุกท่านมีความสนใจและตั้งใจร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดูจากหน้าตาและท่าทางของแต่ละคนซิครับดูพวกเค้ามีความสุขกับการหั่นต้นกล้วยจริงๆเลย

ดูการทำบ่อก๊าซชีวภาพ บ้านนายสมพร พิมพ์ภักดี ม.2 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด
เยี่ยมชมบ่อก๊าซชีวภาพ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบล ได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายวัชระ ฉลองแดนพัฒนาการอำเภอป่าแดด ได้เข้าร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย

แนะนำตัวเองก่อนครับ

นายวีระพงษ์  สวยสม
กระผมนายวีระพงค์ สวยสม ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด มีหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมๆแล้วประมาณได้ดังนี้ครับ

งานของนักสัตวบาล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.งานด้านการจัดการ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน การบริหาร การจัดการฟาร์ม โรงฆ่าและตัดแต่งซากสัตว์ และศูนย์รวมน้ำนม เป็นต้น

2.งานด้านอาหารสัตว์ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน พืชอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์ งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการจัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

3.งานด้านการปรับปรุงพันธฺุ์สัตว์ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคัดพันธุ์ การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์สัตว์ การประกวดสัตว์ และการรับรองตามลักษณะพันธฺุ์สัตว์ เป็นต้น